Hướng dẫn liên kết với đơn vị vận chuyển trên điện thoại

Bước 1: Vào Menu > Chọn Kết nối giao hàng.

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

Bước 2: Lựa chọn đơn vị giao hàng cần liên kết.