Liên kết fanpage trên website

Bước 1: Sau khi Đăng nhập nhấn vào Cài đặt bán hàng.

Bước 2: Nhấn Liên kết fanpage.

Bước 3: Nhấn Thêm Fanpage.

Bước 4: Nhấn Tiếp tục dưới tên...

Bước 5: Chọn fanpage muốn thêm và nhấn Tiếp.

Bước 6: Nhấn Xong.