Giới thiệu các chức năng chính trên website Chotdon.vn

1. Báo cáo

Màn hình báo cáo giúp người sử dụng thống kê nhanh được mức tăng trưởng của đơn hàng, trạng thái các đơn hàng cần giải quyết.

Graphical user interface, application, TeamsDescription automatically generated

2. Bán hàng

Nơi hiển thị các post bán hàng và livestream trên fanpage đã liên kết.

Tại đây bạn có thể tạo đơn, quản lý bình luận và đơn hàng.

Graphical user interface, application, WordDescription automatically generated

Graphical user interface, applicationDescription automatically generated

3. Quản lý đơn hàng

Chứa tất cả các đơn hàng của tất cả các fanpage đã liên kết.